Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số: 05/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực từ ngày 1/12/2009.